>

Серия от пиктограми на културна тематика.

 

Илюзионен спектакъл, Театър, Кино, Опера, Литературно четене, Балет, Цирк, Куклен театър, Концерт, Изложба.

 

Прекъснатите линии при пиктограмите показват движение, магия, посока и т.н Например при илюзионния спектакъл (фокусническият цилиндър) пунктирните линии описват същността на фокусничеството. Докато при театъра характеризират разделянето на тъгата и радостта и в същото време линиите са прекъснати, защото понякога радостта минава в тъга, а тъгата в радост. В кинолентата деномстрира движение, а при операта разкрива от къде идва силата на гласа. При книгата означава прелистването на страниците, докато при балета - движение. Също така изобразените наклони при балета и китарата показват динамика и бързина.

 

При пиктограмите са използвани едни и същи наклони, една и съща дебелина и на линиите, както прекъснатите, така и запълнените.

Използвани са едни и същи големини за всеки елемент. В резултат на това се получи максимално близко стилово единство.

 

 

 

A series of pictograms of cultural themes.

 

Illusionists show, Theatre, Cinema, Opera, Reading, Ballet, Circus, Puppet theatre, Concert, Exhibition.

 

Dashed lines in pictograms show: motion, magic, direction, etc. For example, illusionists show dotted lines describe the essence of prestidigitation. While in theatre they characterizing the theater division of sadness and joy in the same time lines are broken, because sometimes joy passes in sadness and sadness into joy. In the cinema tape demonstrate movement while in the opera reveals whence the power of voice. In the book means flipping through the pages, while ballet - movement. On the other hand in ballet and guitar show dynamism and speed.

 

For pictograms are used the same inclinations, the same thickness and lines, as disrupted and filled. As a result of that they became style connectivity.

 

2016 © Vasil Ivanov  All Rights Reserved